Teléfono: 687 25 29 65    Email: info@dosouto.com    Iniciar sesión
  • Español
  • Galego
A súa cesta da compra está baleira.

Aviso Legal

1. Propiedade Intelectual
 
O código fonte, os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, os sons, as animacións, o software, os textos, así como a información e os contidos que se recollen na dirección da DoSouto están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor desta empresa e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, a súa difusión, nin a súa modificación, transformación ou descompilación, nin demais dereitos recoñecidos legalmente ao seu titular, sen o permiso previo e por escrito da DoSouto
 
O usuario que visite a páxina única e exclusivamente pode utilizar o material que apareza neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou para incorrer en actividades ilícitas. Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados pola DoSouto
 
A DoSouto velará polo cumprimento das anteriores condicións como pola debida utilización dos contidos presentados nas súas páxinas web, exercitando todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario.
 
2. Comunicados
 
A DoSouto comprométese a NON REMITIR COMUNICACIÓNS COMERCIAIS SEN IDENTIFICALAS COMO TALES, conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico.
 
3. Uso da páxina web
 
1.- A DoSouto non se fai responsable do incumprimento de calquera norma aplicable en que poida incorrer o usuario no seu acceso ao sitio web da DoSouto e/ou no uso das informacións contidas neste.
 
2.- A DoSouto non será responsable dos danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información, das materias contidas nesta páxina web e dos programas que incorpora. Os enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a través do sitio web DoSouto, acceder ao usuario a prestacións e servizos ofrecidos por terceiros, non pertencen nin se encontran baixo o control da entidade. A DoSouto non se fai responsable nin da información contida nestes nin de calquera efectos que puidesen derivarse da devandita información.
 
3.- A DoSouto non se fai responsable do uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes de marca, nomes de produto, marcas comerciais que, non sendo propiedade da devandita entidade, aparezan na páxina web DoSouto. Tampouco se responsabiliza da integridade, veracidade e licitude do contido dos enlaces ás páxinas web ás que poida accederse dende DoSouto.
 
4.- A DoSouto non se responsabiliza dos virus que teñan a súa orixe nunha transmisión telemática infiltrados por terceiras partes (por exemplo, os macros de procesadores de texto, os applets de Java e os programas Active X), xerados coa finalidade de obter resultados negativos para un sistema informático.
 
5.- En definitiva, o Usuario é o único responsable do uso que realice dos servizos, contidos, enlaces (Links) e hipertexto incluídos no sitio web DoSouto
 
4. Política de Privacidade
 
DoSouto cumpre coa normativa vixente establecida na Lei 15/1999 de Proteción de datos de carácter persoal, LOPD, e demáis lexislación que a desenlvolve.
 
Con carácter previo, póñese de manifesto que para o acceso a determinada información e contido, o Usuario deberá previamente darse de alta como tal, debendo aceptar no xeito establecido no mesmo, de acordo coa LOPD, o tratamento dos seus datos personais, para poder ser incorporado ao noso ficheiro.
 
DoSouto comprométese a cancelar os datos personais cando deixen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a cal foron recollidos a través do formulario habilitado a tal efecto e a atender as peticións de información solicitadas polo Usuario, sendo o responsable do tratamento DoSouto. 

 

Contacto

    Vilar de Aldixe 4, Paradela

    (+34) 687 25 29 65

    info@dosouto.com

AÍNDA NON SOMOS AMIGOS?